Dallas, TX

Linden, TX

Route 66

Taos, New Mexico

Arizona & Utah

Glan Canyon; Lake Powell; Horseshoe Bend

Grand Canyon

Route 66; Hoover Dam

Las Vegas

Saddleback Church; Hollywood; Route 1 to San Francisco

San Francisco

Yosemite NP

Route 50

On the Way to Texas

Linden, JeffersonTX

New York